پروتکل USART در AVR
منو

جستجو در سایت

پروتکل USART

پروتکل USART

(ارسال کننده ودریافت کننده ھمزمان وغیر ھمزمان)
١- عملکرد کاملا" دو طرفه
٢- عملکرد سریال بصورت سنکرون وآسنکرون
٣- عملکرد سنکرون در دو مد
۴- پشتیبانی قالب ھای داده ٩،٨،٧،۶،۵ ،بیتی و نیز یک یا دو بیت توقف که بصورت اختیاری انتخاب می شود.
۵- آشکار سازی خطای قالب بندی

نوشته شده توسط: علی کاظمی

ارتباط با ما

فرم ورودبازگشت به بالا